Your browser does not support JavaScript!
國立東華大學中國語文學系
中國語文學系【學術漫談】11/25‧吳冠宏教授

中國語文學系【學術漫談】11/25‧吳冠宏教授 

 
 
 
 
 
主講者:吳冠宏教授
 
演講題目:走向嵇康──從情之有無到氣通內外
 
時間:民國103年11月25日 星期二  19:00-21:00
 
地點:人社一館 A207 會議室 (文A207)
 
 
主持人:江美華教授
 
 
 
 
~~東華中文系邀請您的參與~~
 

 

瀏覽數